Disclaimer Kidzy.nl
 Home    Disclaimer Kidzy.nl

DISCLAIMER KIDZY.NL

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden.

TOEPASSELIJKHEID

Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze www.Kidzy.nl alsmede op de op of via deze website aan je ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (“de Informatie”). Door het gebruik van onze website ga je akkoord met toepasselijkheid daarop van deze voorwaarden.

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Kidzy.nl besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website, desondanks is het mogelijk dat de Informatie typefouten bevat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Kidzy.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Informatie. Controleer altijd de prijzen, openingstijden en overige informatie op de website van de aanbieder.

Kidzy.nl kan er niet voor instaan dat de Informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden Informatie.

REVIEWS

Bezoekers kunnen op ogg.nl reviews plaatsen. De redactie van Kidzy.nl controleert de inhoud hiervan, maar is hiervoor niet aansprakelijk. Voor het plaatsen van reviews gelden de volgende regels:

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is. Met het plaatsen van ervaringen garandeer je dat er geen inbreuk wordt gepleegd op andermans rechten en ook niet onrechtmatig wordt gehandeld.

Ervaringen zijn persoonlijke ervaringen van bezoekers. Bezoekers van de website zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de door hen geplaatste beoordelingen. Kidzy.nl kan hierop niet worden aangesproken en Kidzy.nl kan besluiten de review niet te plaatsen.

Aan bedrijven: het misleiden van consumenten met onoprechte ervaringen (beoordelingsfraude) is strafbaar.

Door het plaatsen van content op de website geeft de bezoeker Kidzy.nl het recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Kidzy.nl worden gewijzigd of verwijderd.

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie- doeleinden. Kidzy.nl is voorts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen.

Ook is Kidzy.nl niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

LINKS MET ANDERE WEBSITES

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Kidzy.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Privacy beleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

EIGENDOMSRECHTEN

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Kidzy.nl in een andere internetpagina is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kidzy.nl

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Kidzy.nl

Kidzy.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de aanbieders. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op zodat we jouw credits kunnen vermelden.

NIETIGHEID

Is of wordt deze Disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Deze Disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.